1
Lapshin Valery V.
Kostroma State University
Ivanova Olga V.
Kostroma State University
Volkova Maria D.
Kostroma State University
EVALUATION AND PREDICTION OF THE RIGIDITY OF THE STRUCTURE OF LINEN FABRICS
Lapshin V. V., Ivanova O. V., Volkova M. D. Evaluation and prediction of the rigidity of the structure of linen fabrics. Technologies & Quality. 2021. No 3(53). P. 5–10. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2587-6147-2021- 3-53-5-10.
DOI: https://doi.org/10.34216/2587-6147-2021-3-53-5-10
УДК: 677.017
Publish date: 2021-08-18
Annotation: The article presents the results of studies of the rigidity of the structure of linen fabrics by an automated method for determining the shear characteristics, which allows implement changes in the angles between the warp and weft threads and a graphical record of the process of thread shear and recovery after shear by means of specially developed software. A method implemented by a specially developed computer program Neuro-Prognosis has been developed for forecasting. An example of predicting the rigidity of the structure of linen fabrics by the characteristics of their structure is given.
Keywords: linen fabrics, stiffness, automated system, methodology, forecasting, artificial neural network, shift
Literature list: 1. Smirnova N. A. Analysis of the relationship of the skew angle of the fabric threads during molding with the drapery coefficient*. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti [Textile Industry Technology (Series Proceedings of Higher Educational Institutions)]. 1997;2:18–21. (In Russ.) 2. Lapshin V. V., Smirnova N. A. Automated measuring complex as the implementation of the concept of digitalization in light industry*: monograph. Kostroma, Kostrom. State University, 2019. 107 p. (In Russ.) 3. Smirnova N. A., Kuz'michev V. E., Zamyshlyaeva V V., Lapshin V. V. Research of the domestic device for determination of properties of textile cloths at shear deformation. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti [Textile Industry Technology (Series Proceedings of Higher Educational Institutions)]. 2017;3(369):93–97. (In Russ.) 4. Zamyshlyaeva V. V., Smirnova N. A., Dobrynina N. N., Polyakova N. P. Using a technique for determining the ability of fabrics to shift threads to assess their manufacturability*. Dizajn i tekhnologii [Design and technology]. 2015;48(90):58–63. (In Russ.) 5. Onikov E. A., Bukaev P. T., Allenova A. P. [i dr.]. Handbook of cotton production. Moscow, Light industry Publ., 1979. 487 p. (In Russ.) 6. Lapshin V. V., Kozlovskij D. A., Ershov V. N., Smirnova N. A., Zamyshlyaeva V. V. Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii programmy dlya EVM № 2018619528 Neuro-Prognosis. Pravoobladatel' FGBOU VO “Kostromskoj gosudarstvennyj universitet” № 2018616521; zayavl. 25.06.2018; data registracii 07.08.2018. [Certificate of state registration of a computer program No 2018619528 “Neuro-Prognosis”: app. 06.25.2018; registration date 07.08.2018 ; copyright holder of the Federal State Budgeta- ry Educational Institution of Higher Education “Kostroma State University”]. (In Russ.) 7. Smirnova N. A., Lapshin V. V., Zamyshlyaeva V. V. Digitalization of confection based on the creation of intelligent systems*. Fundamental'nye i prikladnye problemy sozdaniya materialov i aspekty tekhnologij tekstil'noj i legkoj promyshlennosti: Vserossijskaya nauchno-tekhnicheskaya konferenciya: sbornik statej [Fundamental and applied problems of creating materials and aspects of textile and light industry technologies: All-Russian Scientific and Technical Conference: collection of articles]. Kazan, Publishing house of KNITU, 2019, pp. 270–276. (In Russ.) 8. Smirnova N. A., Belgorodskij V. S., Andreeva E. G., Zamyshlyaeva V. V., Balakirev N. A., Guseva M. A., Razbrodin A. V. Computer technologies in the confection of materials*. Sbornik nauchnyh trudov Mezhdunarodnogo nauchno-tekhnicheskogo simpoziuma «Vtorye mezhdunarodnye Kosyginskie chteniya, priurochennye k 100-letiyu RGU imeni A. N. Kosygina» [Collection of scientific papers of the International Scientific and Technical Symposium “The second International Kosygin Readings dedicated to the 100th anniversary of the Kosygin Russian State University”]. Moscow, RGU im. A. N. Kosygina, 2019, vol. 2, pp. 180–186. (In Russ.) 9. Smirnova N. A., Lapshin V. V., Zamyshlyaeva V. V. Materials science in solving the problems of digitalization and import substitution*. Fizika voloknistyh materialov: struktura, svojstva, naukoemkie tekhnologii i materialy (SMARTEX) [Physics of fibrous materials: structure, properties, high-tech technologies and materials (SMARTEX)]. 2020;1:94–99. (In Russ.) 10. Belgorodskij V. S., Smirnova N. A., Guseva M. A., Andreeva E. G., Razbrodin A. V., Razumeev K. E., Getmanceva V. V., Petrosova I. A. Basic digital scales of deformation properties of flax-containing fabrics*. Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii bazy dannyh № 2019620688. Zareg. v reestre baz dannyh Federal'noj sluzhby po intellektual'noj sobstvennosti (FSIS) 26.04.2019 [Certificate of state registration of the database No 2019620688. Registered in the register of databases of the Federal Service for Intellectual Property (FSIP) 26.04.2019. (In Russ.) 11. Belgorodskij V. S., Smirnova N. A., Guseva M. A., Andreeva E. G., Razbrodin A. V., Razumeev K. E., Getmanceva V. V., Petrosova I. A. Basic digital scales of shaping properties of flax-containing fabrics*. Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii bazy dannyh № 2019620689. Zareg. v reestre baz dannyh Federal'noj sluzhby po intellektual'noj sobstvennosti (FSIS) 26.04.2019 [Certificate of state registration of the database No 2019620689. Registered in the register of databases of the Federal Service for Intellectual Property (FSIP) 26.04.2019]. (In Russ.) 12. Belgorodskij E. G., Getmanceva V. V., Andreeva E. G., Petrosova I. A., Smirnova N. A. The main aspects of the formation of digital models for the design of clothing production using additive technologies*. Tekstil'naya i legkaya promyshlennost' [Textile and light industry]. 2019;1:23–25. (In Russ.) 13. Ivanova O. V., Akkuratova O. L. Practical aspects of designing author's invoices in the conditions of customized production*. Dizajn i tekhnologii [Design and technology]. 2020;75(1):14–23. (In Russ.) 14. Ivanova O. V. Designing of folded forms in textiles in the conditions of digital production based on design thinking*. Nauchnye issledovaniya i razrabotki v oblasti dizajna i tekhnologij: Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Scientific research and development in the field of design and technology: Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference]. Kostroma, Kostrom. State University, 2019, pp. 29–31. (In Russ.)
Author's info: Lapshin Valery V., Kostroma State University, Kostroma, Russia, vlv1000@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2680-5272
Co-author's info: Ivanova Olga V., Kostroma State University, Kostroma, Russia, olgavladivanov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5173-0861
Co-author's info: Volkova Maria D., Kostroma State University, Kostroma, Russia, 5volkini5@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8140-3802